กรณีศึกษา (Case Studies)

ทรัพยากรของเรา

  • 1
  • 2

Tags

Reinforcement 7โครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 6วัสดุสังเคราะห์แบบประกอบ (Geocomposites) 4Separation 5Subgrade Stabilization 2โครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร 3โครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานราชการ 3โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและแหล่งธรรมชาติ 2โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 6โครงสร้างพื้นฐานด้านชลศาสตร์ 7การรักษาเสถียรภาพถนนและทางรถไฟ (Road and Railway Stabilization) 6แผ่นใยสังเคราะห์แบบถักทอ (Woven Geotextiles) 6Protection 3โครงสร้างทางทะเล (Marine Structures) 3ถุงบรรจุทราย (Geotube Containers) 3Confinement 1Filtration 4การป้องกันการกัดเซาะ (Erosion Control) 5ตาข่ายเสริมกำลังดิน (Geogrids) 1การรีดตะกอน (Dewatering) 1Erosion Control 3วัสดุป้องกันการกัดเซาะ (Erosion Control) 3โครงสร้างทางวิศวกรรม (Engineered Structures) 1Drainage 1บ่อเก็บขยะ (Waste Containment) 1