เทคโนโลยีของ TenCate Geotube® dewatering ใช้สำหรับการใช้งานทางการเกษตรเพื่อลดของเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย และใช้สารอาหารที่มีอยู่ในพืช เทคโนโลยีนี้สามารถลดขนาดของบ่อพักน้ำมากกว่า 50% ช่วยลดแรงงานและพลังงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ถึง 50-70% สามารถกักเก็บสารอาหารทำให้น้ำที่มีคุณภาพดีขึ้น ลดปัญหากลิ่นและแมลงที่พบได้ เมื่อเวลาผ่านไปของแข็งเหล่านี้จะแห้งในถุงและสามารถนำไปจัดการเป็นปุ๋ยที่สำคัญต่อพืชได้ต่อไป 

TenCate Geotube® dewatering technology เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการของเสียจากการให้อาหารสัตว์ที่  เหมาะสำหรับการทำความสะอาด บ่อน้ำ และจัดการสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กำจัดฟอสฟอรัสมากกว่า 90% และการกำจัดโลหะหนัก และ ปริมาณไนโตรเจนลง 50% หรือมากกว่า) นอกจากนี้ยังควบคุมกลิ่นและบำบัดน้ำที่มีคุณภาพเพื่อการชลประทาน

TenCate Geotube® dewatering technology ถูกกำหนดให้เป็น Standard Practice (Federal Practice Number 632) โดย USDA NRCS (Natural Resource Conservation Service)

หลายประเทศในเอเชียเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่เช่นน้ำมันปาล์ม มีโรงงานการผลิตที่ทำให้เกิดของเสียและถูกปล่อยลงสู่บ่อย่อยสลาย เทคโนโลยีของGeotube® dewatering เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดบ่อย่อยสลายและระบบบำบัดน้ำเสีย


ถุงรีดตะกอนสำหรับโรงงานน้ำมันปาล์ม

น้ำเสียโรงงานน้ำมันปาล์มคือของเสียประเภทของเหลวที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม น้ำเสียเหล่านี้ไม่มีสารพิษ แต่มีค่า  BOD และ  COD ที่ค่อนข้างสูง (ประมาณ 100 เท่าของน้ำเสียชุมชน) ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การบำบัดจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มหาศาลมากเพราะมีสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำอยู่ในน้ำเสีย โดยทั่วไปแล้วน้ำเสียดิบจะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบบ่อพักน้ำเสียและไหลวนไปตามกระบวนการบำบัด เช่น ระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน แฟคคัลเททีฟ และ บ่อเติมอากาศโดยใช้สาหร่าย ตะกอนจะถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วในบ่อไร้ออกซิจน และจำเป็นต้องมีการกำจัดตะกอนออกในขั้นตอนนี้ วิธีกีการง่ายๆ สำหรับขั้นตอนการกำจัดตะกอนนี้คือการใช้รถขุดดินแล้วเคลื่อนย้ายไปยังบ่อกักตะกอน 

เทคโนโลยี TenCate Geotube® Dewatering มีหน้าที่ดังนี้ :

  • บรรจุตะกอนจากน้ำเสียโรงงานน้ำมันปาล์ม 
  • รีดตะกอนโดยยอมให้น้ำผ่านแผ่นเมเบรนแต่กักเก็บของแข๋็งไว้ด้านในถุงรีดตะกอน 
  • เกิดการสะสมของตะกอน และเกิดการแห้งของตะกอน ( Biosolid) ภายในถุงรีดตะกอน 

ประโยชน์ของเทคโนโลยี TenCate Geotube® Dewatering :

  • เป็นเทคโนโลยีที่ง่ายในการจัดการน้ำเสียจากโรงงานน้ำมันปาล์ม การรีดตะกอน และการขนถ่ายไปยังบ่อกักตะกอนนั้นบางส่วนยังมีปัญหา หากทำการล้างบ่อไร้ออกซิเจนนั้นจะทำให้สามารถรับน้ำเสียเพิ่มขึ้น 
  • สามารถทำในบ่อขนาดเล็กก่อนได้ ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ เหมือนกับการก่อสร้างบ่อพักตะกอนทั่วไป 
  • ระยะเวลาในการรีดน้ำออกจากตะกอนเป็นช่วงเวลา  2 - 3  เดือน ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ย หรีือฝังกลับในบ่อขยะมูลฝอยได้ ซึ่งตะกอนแห้งนี้มีเป็นของเสียที่ไม่อันตราย
  • มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ลดเครื่องมือหนักที่จะใช้ในระบบ

ดาวน์โหลด

TenCate Geotube® Dewatering -Palm Oil Mill Effluent Sludge Brochure

Download PDF

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อความสำเร็จของโครงการคุณและเทนคาต้า ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และมีคำถาม กรุณาติดต่อ ที่เรา

TenCate Geosynthetics (Thailand)

+66 02 692 6680-2
TenCate Geosynthetics (Thailand)
Send email +66 02 692 6680-2