ในดินอ่อนที่ตกตะกอนมาเป็นเวลานานจนหนานั้น เวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทรุดตัวหรือการอัดตัวคายน้ำภายใต้น้ำหนักซึ่งอาจใช้เวลานานมากจนไม่สามารถยอมรับได้และความไม่มั่นคงของรากฐานอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก อัตราการทรุดตัวหรืออัดตัวคายน้ำของชั้นฐานรากดินอ่อนนั้นเป็นลักษณะด้านการเหนี่ยวนำของเหลวในแนวดิ่งและความลึกแนวดิ่ง ซึ่งแรงดันน้ำส่วนเกินจะไหลออกมาจากชั้นฐานรากดินอ่อน อัตราการทรุดตัวหรืออัดตัวคายน้ำจึงใช้ระยะเวลาหลายปี

TenCate Geosynthetics เสนอแนวทางการปรับปรุงพื้นดินที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรวมดินอ่อนด้วย Alidrain® AD ที่เป็น prefabricated vertical drains (PVD) โดยการใส่ Alidrain® PVD ในแนวตั้งลงในชั้นฐานดินอ่อนในช่วงที่คำนวณไว้ จะทำให้ระยะเวลาในการทรุดตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญและการรับแรงเฉือนก็จะเพิ่มขึ้นตามมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทรุดตัวโดยรวมคือ

  • การเหนี่ยวนำของเหลวในแนวระนาบ (horizontal hydraulic conductivity) และประวัติความเค้นของชั้นฐานรากดินอ่อน 
  • ระยะห่างและรูปทรงทางเรขาคณิตของ PVDs และความสามารถในการรับน้ำหนักบนชั้นฐานรากดินอ่อน
  • ขอบเขตของพื้นที่รบกวนรอบ PVDs ที่เกิดจากการติดตั้ง PVD
  • ขนาดของน้ำหนักกดทับบนชั้นฐานรากดินอ่อน

Alidrain® AD ท่อระบายน้ำสำเร็จรูปแนวตั้ง เป็นการแก้ไขปัญหาที่ราคาต่ำสำหรับปัญหาการทรุดตัวในระยะยาวของฐานรากดินอ่อนโดยการเร่งการเพิ่มแรงเฉือนชนิดไม่ระบายน้ำ (undrained shear strength) ของชั้นฐานรากดินอ่อนเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพ ด้วยการออกแบบที่เหมาะสม ระยะเวลาการทรุดตัวสามารถลดลงให้อยู่ภายในกรอบเวลาของโครงการก่อสร้างซึ่งจะหลีกเลี่ยงการบำรุงรักษาหลังการก่อสร้างที่มีราคาแพง