วัสดุสังเคราะห์ของ TenCate ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างและฟื้นฟูโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้งานวัสดุสังเคราะห์ที่หลากหลาย วัสดุสังเคราะห์ของ TenCate ได้นำเสนอระบบที่เชื่อถือได้สำหรับโครงสร้างก่อสร้างพื้นฐานที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่อันตรายและไม่อันตราย

การประยุกต์ใช้งานเหล่านี้ประกอบด้วยการป้องกันพื้นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย,การฟื้นฟูบ่อเก็บกากตะกอน,การป้องกันการกัดเซาะของเนินดินที่ลาดชันและการรีดตะกอนของฟื้นที่ปนเปื้อน การใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุสังเคราะห์ของ Tencate ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการก่อสร้างโดยรวมเท่านั้นแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน