การปกคลุมบ่อหรือดาดผิวเป็นสิ่งจำเป็นในการทำหน้าที่เป็นระบบป้องกันของเหลว การใช้งานทั่วไปสำหรับการปกคลุมบ่อสามารถพบตาม บ่อเก็บขยะมูลฝอย,หนองน้ำ,คลองและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แนวทางแก้ไขปัญหาของ TenCate Geosynthetics สำหรับการปกคลุมบ่อ ได้แก่ แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (geosynthetic clay liners : GCL) และ ระบบฟูกคอนกรีต (concrete mattress system) 

GCL ถูกใช้อย่างทั่วไปในการปูบนฐานของบ่อฝังกลบเป็นระบบป้องกันของเหลวซึมผ่าน ด้วยการเริ่มใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม น้ำที่รั่วซึมจากบ่อฝังกลบต้องถูกเก็บและกำจัดอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เนื่องจากความสามารถในการนำไฟฟ้าและเสถียรภาพของโครงสร้างต่ำจึงทำให้ TenCate Enviromat® GCL ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเป็นชั้นป้องกันในการจำกัดการซึมผ่านของของเหลวที่รั่วซึม,น้ำชะล้างและก๊าซจากบ่อฝังกลบ เมื่อติดตั้งบนลาดดิน Enviromat® GCL มีความต้านทานการรับแรงเฉือนที่ดีแม้มีการยืดตัวต่อแรงเฉือนที่มากก็ตาม ชั้นแผ่นใยสังเคราะห์ที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของ Enviromat® GCL ยังมีปฏิสัมพันธ์กับดินเพื่อให้เกิดความต้านทานแรงเฉือนภายนอกเพื่อให้ดินที่ทับถมอยู่ด้านบนไม่เลื่อนไปอยู่เหนือพื้นผิวของ GCL ขณะที่ตัว GCL เองก็ไม่เลื่อนผ่านพื้นผิวของลาดดินฐานราก

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม บ่อเก็บน้ำจะรวมอยู่ในแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการน้ำฝน Enviromat® GCL เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับใช้ปูพื้นบ่อเก็บน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำบริเวณก้นบ่อและข้างบ่อ นอกจากนี้ Enviromat® GCL ยังใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์,บึงเชิงนิเวศและสันทนาการ,บ่อน้ำในสนามกอล์ฟ,เขื่อน,อ่างเก็บน้ำ,คลองและแหล่งน้ำอื่นๆที่ใช้ลักษณะการทำงานเดียวกัน  ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการปกคลุมบ่อเพื่อกักเก็บน้ำคือระบบฟูกคอนกรีต Geotube® Concrete Mattress ซึ่งมีพื้นผิวที่แข็งโดยบรรจุด้วยปูนซีเมนต์