รอดักตะกอน (groyne) เป็นโครงสร้างที่ตั้งฉากกับแนวชายฝั่งและสกัดกั้นตะกอนภายในเขตคลื่น รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะของชายหาด รอดักคลื่นจะช่วยให้ทรายเพิ่มขึ้นโดยการชะลอความเร็วของน้ำ

โดยปกติแล้ว รอดักตะกอน ประกอบด้วยกองหินหรือกองไม้หรือเหล็กแผ่น สำหรับ รอดักคลื่น กองหินการติดตั้งโดยทั่วไปจะวางแผ่น Mirafi®ไว้บนฐานของเขื่อนก่อนวางหิน แผ่นกรอง geotextile ช่วยป้องกันการกัดกร่อน แต่วิธีการนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากลักษณะที่ไม่สวยงามและอาจจะก่อใหเเกิดอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับชายหาด

โครงสร้างแบบอื่นที่ไม่ต้องใช้หินหรือใช้  sheet pile คือวิธีการใช้หน่วย  Geotube® groyne ติดตั้งในพื้นที่ โดยใช้ทรายที่หน้างาน เพื่อป้องกันการกัดเซาะรอบด้านของ Geotube Groyne สามารถติดตั้งแผ่น Fascinium Mirafi® FM ได้ก่อนติดตั้งGeotube® groyne เพื่อความปลอดภัยพื้นผิวของGeotube® groyne จะราบเรียบและไม่สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนได้